Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

majaanna
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted bygazelka gazelka
majaanna
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
majaanna
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy

March 13 2017

4061 4f5d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianables nables
majaanna
8727 5bc7 390
Reposted frombjureczko bjureczko viastonerr stonerr
majaanna
4411 c936 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
majaanna
2807 1805 390
can wait to be over you and have this feeling again!
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
majaanna
3532 4698 390

March 12 2017

majaanna
8719 99a3 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viadepresja depresja
majaanna
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadepresja depresja

March 01 2017

February 28 2017

majaanna
8349 d29d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viagazelka gazelka
majaanna
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
majaanna

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viadepresja depresja
majaanna
majaanna

July 09 2015

majaanna
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover

June 28 2015

majaanna
3048 ead6
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamefir mefir

June 27 2015

majaanna
4271 a85c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl